Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 438/2010 (2010. gada 19. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai

 
FREE EXCERPT

29.5.2010. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 132/3

LV

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 438/2010

(2010. gada 19. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietosanai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpasi tā 43. panta 2. punktu un 168. panta 4. punkta b) apakspunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekslikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu

( 1

), apspriedusies ar Reģionu komiteju, saskaņā ar parasto likumdosanas procedūru

( 2 ), tā kā:

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 998/2003

( 3

) noteiktas dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvieto sanai, un noteikumi, kas attiecas uz sādas pārvietosanas pārbaudēm.

(2) Regulas (EK) Nr. 998/2003 5. pantā paredzēti noteikumi, kas piemērojami regulas I pielikuma A un B daļā uzskaitīto suņu, kaķu un balto sesku pārvietosanai dalībvalstīs. Atbilstosi minētās regulas 5. panta 1. punkta a) apakspunktam sos lolojumdzīvniekus identificē ar elektroniskās identifikācijas sistēmu ("uztvērējraidītāju"). Astoņu gadu pārejas periodā no regulas spēkā stāsanās dienas sādus dzīvniekus uzskata par identificētiem arī tad, ja tiem ir skaidri salasāms tetovējums.

(3) Regulas (EK) Nr. 998/2003 4. panta 1. punktā un 14. pantā noteikts, ka gadījumos, ja uztvērējraidītājs neatbilst ISO standartam 11784 vai ISO standarta 11785 A pielikumam, īpasnieks vai privātpersona, kura īpasnieka vārdā

ir atbildīga par lolojumdzīvnieku, nodrosina nepiecie samos līdzekļus, lai jebkuras pārbaudes laikā nolasītu uztvērējraidītāju.

(4) Lai izvairītos no nevajadzīgiem traucējumiem, it īpasi saistībā ar lolojumdzīvnieku pārvietojumiem no tresām valstīm, jāprecizē atsauces uz minētajiem ISO standartiem, pirms uztvērējraidītāju izmantosana kļuvusi par obligātu prasību. Sādu atsauču tehnisko īpasību dēļ ir lietderīgi tās iekļaut Regulas (EK) Nr. 998/2003 pielikumā un attiecīgi grozīt minētās regulas 4. un 14. pantu.

(5) Turklāt Regulas (EK) Nr. 998/2003 5. panta 1. punkta b) apakspunktā noteikts, ka suņiem, kaķiem un baltajiem seskiem līdzi jābūt pasei, kuru izdevis kompetentas iestādes pilnvarots veterinārārsts un kurā apstiprināta derīga vakcinācija pret trakumsērgu saskaņā ar razosanas laboratorijas ieteikumiem, kas veikta attiecīgajam dzīvniekam ar neaktīvu trakumsērgas vakcīnu vismaz ar vienu antigēnu vienību vienā devā (PVO standarts). No Regulas (EK) Nr. 998/2003 pieņemsanas brīza vakcinācijai pret trakumsērgu kļuvusas pieejamas arī rekombinantās vakcīnas.

(6) Lai atļautu ar rekombinanto vakcīnu vakcinētu suņu, kaķu un balto sesku pārvietosanu, jo īpasi no tresām valstīm, Regulā (EK) Nr. 998/2003 jāiestrādā pants, ar kuru atļauts sādu vakcīnu izmantojums atbilstosi dazām minētās regulas pielikumā paredzētām tehniskām prasībām.

(7) Dalībvalstī ir izmantojamas vakcīnas, kurām būtu piesķirtas tirdzniecības atļaujas saskaņā ar vai nu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm

( 4 ), vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada

31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēsanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru

( 5

).

(8) Tresās valstīs ir izmantojamas vakcīnas, kuras atbilstu Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Sauszemes dzīvnieku slimību diagnostikas un vakcinācijas rokasgrāmatas attiecīgajā nodaļā paredzētajiem obligātajiem drosības standartiem.

( 1 ) OV C 318, 23.12.2009., 121. lpp.

( 2 ) Eiropas Parlamenta 2010. gada 9. marta Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2010. gada 26. aprīļa Lēmums.

( 3 ) OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp.

( 4 ) OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp.

( 5 ) OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.

L 132/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.5.2010.

LV

(9) Turklāt vajadzētu pieņemt zinātniski pamatotus noteikumus, kas līdzīgi tiem, kādi izstrādāti par trakumsērgu. Ar tiem būtu jāparedz preventīvi veselības pasākumi lolojumdzīvnieku pārvietosanai saistībā ar citām slimībām, kuras var skart sādus dzīvniekus, lai sādi preventīvi pasākumi būtu samērīgi ar sādas pārvietosanas izraisīto saslimsanas risku.

(10) Regulas (EK) Nr. 998/2003 6. pantā noteikts, ka suņu un kaķu ievesanai Īrijā, Maltā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē nosaka papildu nosacījumus, ņemot vērā īpaso situāciju sajās dalībvalstīs saistībā ar trakumsērgu. Minēto noteikumu kā pārejas pasākumu piemēro līdz 2010. gada 30. jūnijam.

(11) Atbilstosi siem papildu nosacījumiem minētajās dalībvalstīs ievedamos suņus un kaķus identificē ar uztvērējraidītāju, ja vien dalībvalsts neatzīst, ka dzīvnieku var identificēt arī ar skaidri salasāmu tetovējumu. Turklāt sajās prasībās iekļauta arī obligāta antivielu titrēsana pirms so...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL