Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1)

Extract


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1)

4.4.2011. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 88/5

LV

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011

(2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpasi tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekslikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu

( 1

), saskaņā ar parasto likumdosanas procedūru

( 2 ), tā kā:

(1) Dalībvalstu noteikumos paredzēts, ka būves projektē un būvē tā, ka tās neapdraud personu, mājdzīvnieku un īpasuma drosību un nekaitē videi.

(2) Siem noteikumiem ir tiesa ietekme uz būvizstrādājumu prasībām. Līdz ar to sīs prasības ir atspoguļotas valsts izstrādājumu standartos, valsts tehniskajos apstiprinājumos un citās valsts tehniskajās specifikācijās un noteikumos saistībā ar būvizstrādājumiem. So prasību būtiskas atsķirības traucē tirdzniecību Savienībā.

(3) Sai regulai nevajadzētu skart dalībvalstu tiesības noteikt prasības, ko tās uzskata par vajadzīgām, lai nodrosinātu veselības, vides un strādnieku aizsardzību būvizstrādā­jumu izmantosanas laikā.

(4) Dalībvalstis ir ieviesusas noteikumus, tostarp prasības, kas attiecas ne tikai uz ēku un citu būvju drosumu, bet arī uz veselības aizsardzību, izturīgumu, enerģijas ekonomiju, vides aizsardzību, ekonomikas aspektiem un citiem sabiedrības interesēm svarīgiem aspektiem. Savienības vai dalībvalstu līmenī pieņemti normatīvi un administratīvi akti, administratīvi pasākumi vai judikatūra var ietekmēt prasības attiecībā uz būvizstrādājumiem. Tā kā to ietekme uz ieksējā tirgus darbību, iespējams, būs ļoti līdzīga, sādi normatīvi un administratīvi akti, administratīvi pasākumi vai judikatūra sajā regulā būtu jāuzskata par "noteikumiem".

(5) Atbilstīgos gadījumos noteikumi par būvizstrādājuma paredzēto izmantojumu vai izmantojumiem dalībvalstī, kuru mērķis ir panākt atbilstību būvēm noteiktajām pamatprasībām, nosaka būtiskos raksturlielumus, kuru ekspluatācijas īpasības būtu jādeklarē. Lai izvairītos no tuksām ekspluatācijas īpasību deklarācijām, vajadzētu deklarēt vismaz vienu no būtiskām būvizstrādājuma īpasībām, kuras attiecas uz deklarēto izmantojumu vai izmantojumiem.

(6) Padomes Direktīvas 89/106/EEK (1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināsanu attiecībā uz būvizstrādājumiem

( 3 ) mērķis bija atcelt tirdzniecības tehniskos sķērsļus būvizstrādā­jumu jomā, lai uzlabotu to brīvu apriti ieksējā tirgū.

(7) Sā mērķa sasniegsanai Direktīvā 89/106/EEK ir paredzēts izveidot saskaņotus būvizstrādājumu standartus un nodrosināt Eiropas tehniskos apstiprinājumus.

(8) Lai vienkārsotu un skaidrotu pastāvoso sistēmu un uzlabotu esoso pasākumu pārredzamību un efektivitāti, Direktīva 89/106/EEK būtu jāaizstāj.

( 1 ) OV C 218, 11.9.2009., 15. lpp.

( 2 ) Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa nostāja (OV C 184 E,

8.7.2010., 441. lpp.), Padomes 2010. gada 13. septembra nostāja pirmajā lasījumā (OV C 282 E, 19.10.2010., 1. lpp.), Eiropas Parlamenta 2011. gada 18. janvāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2011. gada 28. februāra lēmums.

( 3 ) OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.

L 88/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 4.4.2011.

LV

(16) Robezvērtību līmeņiem, ko Komisija noteikusi saskaņā ar so regulu, vajadzētu būt vispārēji atzītām būtisko raksturlielumu vērtībām attiecībā uz konkrēto būvizstrādājumu saistībā ar dalībvalstu noteikumiem, un tiem vajadzētu nodrosināt augstu aizsardzības līmeni Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 114. panta nozīmē.

(17) Robezvērtību līmeņi var būt tehniski vai normatīvi un attiekties uz atsevisķu īpasību vai īpasību kopumu.

(18) Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) un Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komiteja (Cenelec) ir atzītas par kompetentajām iestādēm, kas pieņem saskaņotus standartus atbilstīgi 2003. gada 28. martā parakstītajām vispārīgajām pamatnostādnēm sadarbībai starp Komisiju un abām minētajām organizācijām. Ja Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicētas atsauces uz saskaņotajiem standartiem, razotājiem tie būtu jāizmanto, turklāt atbilstīgi kritērijiem, kas noteikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/34/EK (1998. gada

22. jūnijs), kas nosaka informācijas sniegsanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā

( 3

). Kad ir sasniegts pietiekams tehniskās un zinātniskās kompetences līmenis par visiem attiecīgajiem aspektiem, būtu jāpaplasina saskaņoto standartu izmantosana attiecībā uz būvizstrā­dājumiem, tostarp vajadzības gadījumā un pēc konsultē­ sanās ar Būvniecības pastāvīgo komiteju ar pilnvarojumu prasot sos standart...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company